Palvelut
Valitse taso

Ruoppaus ja niitto

rannan rakentaminen (1).jpg

Ryhdyttäessä vesitaloushankkeeseen, joka edellyttää vesirakentamista tai kaivamista on huomioitava, että suurin osa tällaisesta toiminnasta on luvan- tai ilmoituksenvaraista. Selvitä luvan- tai ilmoituksenvaraisuus aina ennen hankkeeseen ryhtymistä. Kysy tarvittaessa neuvoa kunnan tai Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesilakia valvovalta asiantuntijalta.

Ruoppaus
Jokaisella joka kärsii lietteestä tai matalikosta on oikeus ruopata. Koneellisesta ruoppaamisesta on tehtävä ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen. Ilmoitus tehdään ilmoittamiskaavakkeilla joko sähköisesti tai paperilla. Ilmoituksessa tulee kuvata ruopattavan alueen pinta-ala ja arvio syntyvän ruoppausmassan määrästä, sekä merkittävä karttaliitteeseen ruoppaus- sekä läjitysalue. Ruoppausilmoituskaavakkeet sisältävän kuulemisosion, jossa pyydetään toimenpiteelle vesialueen omistajan (yleensä jakokunta) ja rajanaapurien suostumukset. ELY käsittelee ilmoituksen ja antaa siitä kirjallisen lausunnon. Ruoppausmassoja ei saa ilman AVI:n vesilupaa läjittää vesialueelle ja vesijättömaalle. Ruoppausmassoja ei myöskään tule sijoittaa kuivalle maalle siten, että syntyy valumia takaisin veteen.

Yli 500 m3 ruoppausten osalta ilmoitusmenettely ei riitä, vaan tällöin tulee hakea vesilain mukaista lupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI).

Ruoppausta ei tule tehdä 1.6 – 31.8 välisenä aikana, jotta vesialueen virkistyskäyttöä ei kohtuuttomasti haitata. Ruoppaus aiheuttaa tilapäistä veden samentumista erityisesti ruopattaessa savipohjaisia rantoja.

Ruoppauksella ei saa muuttaa keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan kulkua. Rantaviivalla tarkoitetaan vesialueen rajaa, joka erityisesti kaisloittuneilla alueilla voi sijaita kuivalla vesijättömaalla.

Niitto ja rannan perkaaminen

haapajärvi niitto (1).jpg

Kaislikon niittoon oman rannan edustalta ei tarvita viranomaislupaa. Niittoa ei silti tule tehdä miten sattuu. Niiton yhteydessä on tärkeää nostaa niitetty kasvimassa kuivalle maalle. Niittoaineksen jättö veteen aiheuttaa joka vuosi haittaa veden virkistyskäytölle. Niittomassaa voi tällöin kertyä kuutiokaupalla jonkun toisen mökkirannalle. Myös ravinteiden poiston osalta on tarkoituksenmukaista nostaa niittojäte rannalle. Tämä on tärkeä osa taistelua rehevöitymistä vastaan.

Niittoajankohdasta ei ole säädetty mitään, mutta suositeltavin aika niitoille ravinteiden osalta on heinäkuun loppupuolelta alkaen, jolloin ruo’ot ovat saavuttaneet kasvunsa huipun ja käyttäneen juurakkonsa kasvuvoiman. Nuoren ruo’on tai kaislan leikkaaminen saa aikaan ravinteiden liukenemista juurakosta/katkaisukohdasta suoraan veteen.

Laaja-alaisista niitoista tulee olla yhteydessä vesialueen omistajaan ja tehdä tarvittaessa vesirakennusilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen. Liiallinen kunnostusniitto ja kasvuston poisto voi jopa aiheuttaa sinileväkukintoja, koska eläinplanktonien tarvitsema suoja poistuu.

Myöskään rannan perkaamiseen ruoko- tai pajujuurakoista tai muusta kasviaineksesta ei tarvitse lupa- tai ilmoitusmenettelyä. Kyse on normaalista rannan siistimisestä silloin kun ei muuteta rantaviivaa eikä poisteta lietteitä/maita.