Valitse taso

Pohjavedet

Huhtiniemen kvuokot.jpgSalpausselät hallitsevat Kaakkois-Suomen maisemaa. Reunamuodostumat (Salpausselkä I ja II) sekä niihin liittyvät harjualueet ja deltat kattavat Kaakkois-Suomen merkittävimmät pohjavesialueet.

Pohjavedellä tarkoitetaan maaperään ja kallioperän halkeamiin varastoitunutta vettä. Pohjavettä on käytännössä kaikkialla, mutta maaperän ominaisuudet määrittävät kuinka hyvin pohjavesi on alueella hyödynnettävissä. Pohjavesialueet tarkoittavat alueita, joilla pohjavettä muodostuu ja on hyödynnettävissä niin paljon, että vettä on tarvittaessa mahdollista käyttää yhdyskunnan vedenoton tarpeisiin. Pohjavesialueista on omiksi alueikseen eroteltu pohjaveden muodostumisalueet, joilla maaperä on erityisen hyvin vettä johtavaa ja ne ovat siten pohjaveden muodostumisen kannalta erityisen keskeisiä alueita.

Pohjavesien luokitus
1-luokan pohjavesialueet*, joihin kuuluvat alueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä, ja joiden vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 m3 /vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
2-luokan pohjavesialueet*, joihin kuuluvat muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat alueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat 1- luokan mukaiseen käyttöön 
E-luokan pohjavesialue eli alue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Näitä ovat muun lainsäädännön nojalla suojellut, suoraan pohjavedestä riippuvaiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, merkittävät pintavesi- ja maaekosysteemit. 

*) Mikäli alueeseen liittyy pohjavedestä suoraan riippuvainen pintavesi- tai maaekosysteemi, käytetään lisäksi E-merkintää (1E tai 2E).


Pohjavesialueiden luokittelu ja rajaukset päivitettiin vuoden 2021 aikana Lappeenrannan seudun alueella.

Pohjavesialueita voi tarkastella Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Paikkatietoikkuna-palvelun kautta (ks. linkki alla).

Lisätietoja saa ympäristötarkastajilta.