Valitse taso

Pien-Saimaa

 

Pien-Saimaan on tärkeä. 

Kaikki Pien-Saimaan tilaan ja kunnostukseen liittyvä tieto löytyy yhdestä osoitteesta: http://www.piensaimaa.fi

 

Pien-Saimaa on Suomen suurimman vesistön, Saimaan, eteläisin osa. Pien-Saimaa on matala, rikkonainen ja osin eriytynyt vesialue, jolla veden vaihtuvuus on hidasta. Luonnontilaisena Pien-Saimaa on ollut karu ja kirkasvetinen vesistö. 
  

turasalon ilta1024.jpg

 

Läntisen Pien-Saimaan valuma-alue on 260 km2 ja vesialueen pinta-ala on 120 km2. Vesistön keskisyvyys on 4,7 m, virtaama keskimäärin 4 m3/s  ja veden teorettiinen viipymä n. 4,5 vuotta.

Veden laatu

Pien-Saimaan veden laatu on muuttunut selvästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutos näkyy veden samentumisena, näkösyvyyden vähenemisenä, pohjan laadun muutoksina, verkkojen limoittumisena sekä ajoittain laajoina leväkukintoina.

Veden laatu vaihtelee suuresti vesistön eri osissa. Lappeenrannasta Taipalsaarelle kulkevan maantie 408 jakaa vesistön veden laadun perusteella: tien itäpuolella veden laatua parantaa merkittävästi UPM Kymmene Oyj:n ylläpitämä Vehkataipaleen pumppulaitos, joka pumppaa hyvälaatuista vettä Suur-Saimaalta noin 40 m3/s. Ympäristöhallinnon vuoden 2013 veden laadun luokittelun mukaan Pien-Saimaan veden laatu on pääosin tyydyttävä, mutta paikoin välttävä.

Kuormitus

Läntisen Pien-Saimaan tilaan ei ole yhtä yksittäistä aiheuttajaa. Läntinen Pien-Saimaa on selkeästi hajakuormitteinen vesistö. Vesistön kuormittajat ovat maa- ja metsätalous, turvetuotanto, haja-asutus ja taajaman hulevedet, laskeuma sekä ajoittain myös sisäinen kuormitus. Itäisellä Pien-Saimaalla merkittävin kuormittaja on UPM Kymmene Oyj:n Kaukaan tuotantolaitokset. 
 

Pien-Saimaan kunnostus on jatkunut jo vuodesta 2009 alkaen

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on keskeinen keino veden laadun parantamiseksi. Valuma-alueella toteutettavia toimenpiteitä ovat maa- ja metsätalouden työtapojen muuttaminen, haja-asutuksen jätevesien käsittely, taajamien hulevesien hallinta sekä erilaiset vesiensuojelurakenteet kuten esim. kosteikot, suojavyöhykkeet, laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot.

Vesialueella toteutettavia toimenpiteitä ovat kalaston hoito, virtausohjaus sekä niitot ja ruoppaukset sekä tutkimus ja seuranta. Kunnostusta toteutetaan useiden eri hankkeiden ja toimijoiden avulla.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on koordinoi Pien-Saimaan kunnostusta.  Muita keskeisiä toimijoita ovat mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Saimaan vesiensuojeluyhdistys, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ja Läntisen Pien-Saimaaan kalastuslaue sekä alueen asukkaat ja maanomistajat, osakaskunat ja muut yhteisöt.

Hanna Pakarisen nimikkokosteikko

Katso Youtube-video Hanna Pakarisen kosteikosta:

https://youtu.be/jtUUUZpDZZE

Pien-Saimaan vesiensuojelurakenteet 2021 

Alla olevasta tiedostosta löydät kaikki Pien-Saimaan alueen kosteikot kuvina ja lyhyen esittelyn kohteesta.

Pien-Saimaan vesiensuojelurakenteet 2021.pdf

Pien-Saimaalla juhlittiin kosteikkoja 12.10.2017

Pien-Saimaalla pidettiin juhla 12.10.2017. Juhlasta on julkaistu lyhyt ja vähän pidempi versio videona:

Lyhyt versio (2min):

 

Pidempi versio (6 min):

 


Lisätietoja: 
projektikoordinaattori Raija Aura, p. 040 5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi tai
ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, p. 0400-815 284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi