Valitse taso

Veden käyttö ja luonnonvedet

870x489 Saimaa Kuvaaja Kimmo Damsten.png

Tavoitetila 2050

* Pinta- ja pohjavesien tila vastaa luonnontilaa

* Lappeenranta on vesiteknologian ja -liiketoiminnan kansainvälinen keskittymä

* veden kulutus ja vesihuollon energiankäyttön on puolittunut nykyisestä

* Yhdyskunta- ja teollisuusvesien ja lietteiden energian sekä ravinteiden hyödyntäminen täysimääräisesti.

Suunniteltuja toimenpiteitä eri vuosille:

2016-2017

-Pien-Saimaan hoito-ohjelman toteutus

-Laaditaan vesihuollon energiatehokkuuden toimintasuunnitelma.

 

2017-2021

-Kansalaisten ja alueen toimijoiden sitouttaminen vesien suojeluun konkreettisin keinoin.

-Vesiteknologian koeympäristöt vedenpuhdistamoilla

-Teollisuuden jätevesien lämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa.

 

2021-2025

-Yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden energiakäyttö ja ravinteiden käyttö maa- ja metsätaloudessa.

-Kaukokylmäverkon rakentaminen.

 

2025-2029

-Jätevesien vaarallisten aineiden ja haitta-aineiden poistaminen ratkaistaan Lappeenrannassa.

-Lappeenrannassa aloittaa kierrätyslannoitteiden tehdas.