Valitse taso

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, mutta ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa.
Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi

• ruokakauppa, kioski
• kahvila
• ravintola, pubi ja baari
• työpaikkaruokala
• ammattimainen elintarvikkeiden kuljetus
• maahantuontiyritys tai muu ns. virtuaalihuoneisto
• liikkuva elintarvikehuoneisto, esim. torimyyntivaunu
• leipomo, makeistehdas

Ilmoituksen tekeminen

 

Elintarvikehuoneiston perustamisesta on tehtävä ilmoitus Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen viimeistään 4 viikkoa ennen

 

• toiminnan aloittamista

• toiminnan olennaista muuttamista

 

Olennaiseksi katsotaan muutos, jolla on vaikutusta toiminnan elintarviketurvallisuuteen. Riskit lisääntyvät esimerkiksi kun toiminnan luonne muuttuu (elintarvikemyymälä aloittaa palvelutiskimyynnin tai ruuan valmistuksen tai tarjoilupaikassa aletaan leipoa).

 

Täytetyn lomakkeen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi. Ilmoituksen käsittelemisestä peritään Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu. Toimija saa valvontaviranomaiselta todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

 

Valvontaviranomainen tekee huoneistoon ns. alkutarkastuksen toiminnan luonteesta riippuen yhden, kolmen tai kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Tämä ns. alkutarkastus sovitaan yleensä etukäteen toimijan kanssa. Tarkastus on valvontasuunnitelman mukainen maksullinen tarkastus.

 

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvike, elintarvikehuoneisto sekä elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät elintarvikelainsäädännön mukaiset vaatimukset.

 

Elintarviketoimijan on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma

 

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle katsotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä siitä enää tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta. 

 

Hyväksymisen hakeminen

 

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät elintarvikehuoneistot on edelleen hyväksyttävä laitokseksi silloin kun yhteisön lainsäädäntö sitä velvoittaa. Laitoksen toimintaa ei myöskään saa aloittaa, eikä toimintaa oleellisesti muuttaa ilman valvontaviranomaisen hyväksyntää. Hyväksymisestä tehdään päätös, josta peritään taksan mukainen maksu.

 

Toimijan vaihdos, lopettaminen, keskeyttäminen

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen on ilmoitettava viivytyksettä edellä mainittujen ilmoitetun elintarvikehuoneiston tai hyväksytyn laitoksen toiminnan

 

• keskeyttämisestä

• lopettamisesta

• toimijan vaihtumisesta

 

Elintarvikehuoneiston yleiset vaatimukset

 

Tilojen suunnittelun lähtökohtana on toiminnan laatu ja laajuus. Toiminnan laatuun vaikuttaa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely ja käyttö, asiakasryhmät sekä talousveden laatu.

 

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti; ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös likaantumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan.

 

Elintarvikehuoneisto tulee olla asianmukaisella tavalla erotettu tiloista tai toiminnoista, jotka voivat vaarantaa elintarvikehuoneistossa käsiteltävien tai säilytettävien elintarvikkeiden hygieenisen laadun. Elintarvikehuoneistoa ja alkutuotantopaikkaa ei saa käyttää asumiseen.

 

Elintarvikehuoneistosta ei saa aiheutua melu-, haju- eikä pölyhaittaa elintarvikehuoneiston läheisyydessä olevien asuntojen asukkaille tai muulle elintarvikehuoneiston läheisyydessä sijaitsevalle toiminnalle. Sijoituspaikan läheisyydessä tapahtuva muu toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai pölyhaittoja eikä mikrobiologista tai kemiallista riskiä elintarvikkeiden käsittelylle.

 

Lisätietietoja ohjeita toiminnallisista ja rakenteellisista vaatimuksista löytyy Ruokaviraston ohjeesta. Omavalvonnan mikrobiologisista tutkimuksista on myös Ruokaviraston ohje.