Valitse taso

KiMi yksityistiet.jpg

Tiekuntien yhteystiedot Maanmittauslaitokselle

Tiedot pysyvistä liikenteenohjauslaiteista (Digiroad)

Kaupunki osakkaana tiekunnissa

Kutsut tiekokouksiin lähetetään sähköpostiosoitteeseen: kimi.asiakaspalvelu@lappeenranta.fi tai osoitteeseen Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 38, 53101 Lappeenranta.

Laskut yksikkö- ja käyttömaksuista lähetetään osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 254, 00026 BASWARE 

Tiekunnan päätöksestä valittaminen

Tieosakas tai muu asianosainen, jonka oikeutta tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouksen taikka toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätös koskee,  1) saa vaatia tiekunnan kokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen taikka loukkaa hänen oikeuttaan.

2) Jos tiekunnan tekemä lopullinen päätös ei tyydytä asianosaista, voi asianosainen nostaa moitekanteen kolmen kuukauden kuluessa moitittavan päätöksen tekemisestä.

Moitekanne tiekunnan päätöstä vastaan nostetaan siihen käräjäoikeuteen, jonka yhteydessä toimii maaoikeus. Lappeenrannan alueen maaoikeutena toimii Etelä-Savon käräjäoikeus.

etela-savo.ko@oikeus.fi tai
Etelä-Savon käräjäoikeus
Raatihuoneenkatu 5
50100 Mikkeli

Kokouspäätöstä koskeva lainvoimaisuustodistus pyydetään samasta käräjäoikeudesta.

Yksityistieavustukset

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Kaupunkikehityslautakunta myöntää hakemuksensa jättäneille järjestäytyneille pysyvän asutuksen pääsyteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia voimassa olevan määrärahan puitteissa jakautuen kulloinkin avustuskelpoisten yksityistiekilometrien mukaan €/ km (kunnossapitoavustus). Avustuksia haetaan kerran vuodessa. Hakuaika on alkuvuodesta ja kuulutus julkaistaan paikallislehdessä. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon kunkin tienosan liikenteellinen merkitys, sijainti ja luonne.

Yksityistieavustusten hakuaika vuodelta 2022 on päättynyt.

Avustusperusteet

- Pysyvän asutuksen pääsytie tai yksityinen tie, jolla on huomattava liikenteellinen merkitys paikkakunnalla tai yksityinen tie, jota käytetään muuhunkin liikenteeseen kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin (esim. reittiliikenne).
Pysyvällä asunolla tarkoitetaan, että asunnosta maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero ja asukkaan vakituinen osoite on kyseiselle kiinteistölle.
- Tien vähimmäispituus on 200 m
- Tielle on perustettu tiekunta. Tiekunnan avustus määräytyy tien viimeiselle pysyvälle asutukselle mitattavan matkan mukaan
- Tiekunnan tulee olla toimiva. Tiekunnan tulee toiminnassaan noudattaa yksityistielakia.
- Tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä kansallisessa tie- ja katuverkon tiejärjestelmässä (Digiroad)
- Tie on rakenteeltaan sellainen, että normaalit kunnossapitotyöt pystytään tekemään
- Tie pidetään koko vuoden henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa. Poikkeuksena voi olla lyhyt katkos kelirikkoaikana
- Tien tulee sijaita Lappeenrannan kaupungin alueella asemakaava-alueen ulkopuolella
- Avustettaviin teihin/tienosiin eivät kuulu metsätiet, peltotiet eivätkä tiet/tienosat, jotka johtavat kiinteistöille, joissa ei ole pysyvää asutusta. Poikkeuksena ovat esim. koulukuljetusten käyttämät reitit ja muut tieverkoston tärkeät yhteydet. Näiden osalta avustus katsotaan tapauskohtaisesti.
- Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella, avustus koskee vain Lappeenrannan kaupungin alueella olevaa tienosaa.
- Läpiajettavia yksityisteitä voidaan avustaa koko tien pituudelta, mikäli läpiajettavalla tieosuudella on erityinen ja huomattava merkitys läpiajotienä paikkakunnalla.
Liikenteellisesti merkittävä yksityistie on tie, jota yleisesti käytetään paikkakunnalla pysähtymättä tapahtuvaan läpiajoon ja jolle ohjautuu huomattava määrä läpiajoliikennettä, jota ei voida huomioida tieyksikkölaskelmassa.

Perusparannusavustusta haettaessa lisäksi:

- karttaliite tai muu riittävän tarkka selvitys hankkeen sijainnista
- suoritepohjainen kustannusarvio ja työselite
- avustusta myönnetään harkinnan mukaan, vaikuttaa hakemusten määrä, hankkeen kiireellisyys sekä avustusmäärärahan suuruus sekä tien liikenteellinen merkitys. Ensisijaisesti avustetaan niitä tiekuntia, jotka ovat saaneet parantamishankkeelleen valtionavustusta.
- valtion avustusta tulee hakea, kun hankkeen kustannusarvio on 10 000 euroa tai enemmän
- pelkän hoitomurskeen tai soran levitys ei ole perusparantamista

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä ilman ennakko ilmoitusta. Mikäli epäilee hakemuksen perilletuloa, asia kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin.

Hakemuksen voi palauttaa joko
- sähköisenä tai
- postitse: Lappeenrannan kaupunki, maaomaisuuden hallinta, kirjaamo, PL 38, 53101 Lappeenranta
- henkilökohtaisesti: Lappeenrannan kaupungintalo, asiakaspalvelukeskus Winkki, 1 krs, os. Villimiehenkatu 1 (avoinna ma - pe klo 8-16).
Kuoreen merkintä: yksityistieavustushakemus.
Kirjautuminen sähköiseen palveluun tapahtuu tiekunnan tai hakijan verkkopankkitunnuksilla. Tutustukaa hakemukseen huolella ennen täyttämistä ja varatkaa valmiiksi kaikki tarvittavat liitteet. Hakemuksen voi tallentaa itselleen pdf- muotoon. Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi enää myöhemmin täydentää samaan hakemukseen.

Sähköinen avustushakemus
Tulostettava tieavustushakemus

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
ELY-keskukselta voi hakea yksityistieavustusta perusparannushankkeisiin. Kunnossapitoavustuksia valtio ei myönnä. ELY-keskuksen myöntämät perusparannusavustukset

Kemera-tuki
Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisteille, joiden metsäliikenne ylittää 30 % koko tien käytöstä.

Liikennemerkit yksityisteille
Tieliikennelain 51§:n mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Pysyvän liikennemerkin asettamisesta päättää tiekunnan kokous. Kaupungin suostumuksen antaa Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala; kadut- ja ympäristö, anomukset osoitetaan Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@lappeenranta.fi