Valitse taso

KiMi yksityistiet.jpg

 

Tiekuntien yhteystiedot Maanmittauslaitokselle

Tiedot pysyvistä liikenteenohjauslaiteista (Digiroad)

Kaupunki osakkaana tiekunnissa

Kutsut tiekokouksiin lähetetään sähköpostiosoitteeseen: kimi.asiakaspalvelu@lappeenranta.fi tai osoitteeseen Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 38, 53101 Lappeenranta.

Laskut yksikkö- ja käyttömaksuista lähetetään osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 254, 00026 BASWARE 

Yksityistiet Lappeenrannassa

Yksityistie
Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Eduskunta hyväksyi 21.6.2018 yksityistielain (560/2018) ja siihen liittyvät muutoslait (561/2018) – (569/2018). Uusi laki kumosi vanhan lain yksityisistä teistä (358/1962).

Uuden yksityistielain nojalla kuntien tielautakunnat ovat lakanneet.

Tielautakuntien tehtävät siirtyvät maanmittauslaitoksille (toimitustehtävät) sekä käräjäoikeuksille (muutoksenhakuasiat). Uuden yksityistielain nojalla tieosakas tai muu asianosainen, joka on tyytymätön tiekunnan kokouksen päätökseen, joka on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai loukkaa osakkaan oikeutta, voi vaatia tiekunnan kokoukselta päätöksen oikaisemista (64 §) tai saattaa asia suoraan käräjäoikeudessa moiteasiana käsiteltäväksi (65 §) hakematta siihen ensin oikaisua.

Lappeenrannan kaupunki myöntää Yksitielain 84 §:n mukaisia yksityistieavustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen.
Avustettavan yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie (vähimmäispituus noin 200 m) tai tie, jolla on huomattava liikenteellinen merkitys. Tielle tulee olla perustettu tiekunta.

Lisäksi tiekunnan tietojen tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tie – ja katuverkon tietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tiekäytön rajoitukset tai kieltämiset). Yksityisteiden avustukset ovat haettavissa alkukeväästä. Avustuksen hakemista koskeva kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoituslehdessä.
Tieavustusten suuruus määräytyy vuosittain talousarviossa myönnetyn määrärahan perusteella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
ELY-keskukselta voi hakea yksityistieavustusta perusparannushankkeisiin. Kunnossapitoavustuksia valtio ei myönnä. ELY-keskuksen myöntämät perusparannusavustukset

Kemera-tuki
Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisteille, joiden metsäliikenne ylittää 30 % koko tien käytöstä.

Liikennemerkit yksityisteille
Tieliikennelain 51§:n mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Pysyvän liikennemerkin asettamisesta päättää tiekunnan kokous. Kaupungin suostumuksen antaa Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala; kadut- ja ympäristö, anomukset osoitetaan Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@lappeenranta.fi