Valitse taso

Muut palvelut

Toimitus- ja tonttijakokartat
Toimituskartasta selviää tontin rajat, rajamitat sekä tonttiin kohdistuvat tiedossa olevat käyttöoikeudet kuten rasitteet.  Tonttijakokartassa puolestaan osoitetaan tonttien muodostuminen eri kiinteistöistä, tonttien rajamitat, pinta-alat sekä mahdolliset rasitealueet.

Kiinteistörekisteriotteet ja -todistukset
Kiinteistörekisteri on julkinen rekisteri, josta jokaisella on oikeus saada luettavakseen kiinteistörekisterin tietoja. Rekisteriyksikköä koskevat tiedot esitetään kiinteistörekisteristä tulostettavalla oikeaksi todistettavalla kiinteistörekisteriotteella. Siitä ilmenevät mm. kiinteistön muodostamistiedot, kiinteistötunnus ja pinta-ala. Lisäksi otteella on tietoja rasitteista, osuuksista yhteisiin alueisiin sekä tietoja kiinteistön sijaitsemisesta kaava-alueella. Vastaavat tiedot näkyvät myös kiinteistörekisterin tulosteella.

Tilusvaihto
Tilusvaihdossa vaihdetaan eri kiinteistöihin kuuluvia alueita keskenään. Se on vapaaehtoista maanmittaustoimitus ja perustuu alueiden omistajien yhteiseen sopimukseen. Vaihdettavien alueiden tulee olla likimain samanarvoisia, jolloin tilusvaihdosta ei makseta varainsiirtoveroa.

Kiinteistönmääritys
Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta muutoin koskevan riidan tai epäselvyyden käsittelemiseksi suoritetaan kiinteistönmääritys. Kiinteistönmäärityksellä selvitetään ja ratkaistaan mm. rajan paikkaa ja rajamerkkiä koskeva epäselvyys, rasiteoikeutta ja rasitteen sijaintia koskeva epäselvyys, kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen etuuteen, ristiriitaisista toimitusasiakirjoista tai – kartoista johtuva epäselvyys tai muu kiinteistöjaotukseen liittyvä epäselvyys.

Yhteyshenkilö

Kiinteistötoimitukset ja kiinteistörekisteriotteet ja -todistukset:

Mervi Tilli

Kati Tuohimaa

Hinnasto