Palvelut
Valitse taso

Taajamametsien hoitotyöt

Pienpuuston hoito
Pienpuuston hoito (pusikoiden raivaus) on metsän alemman kerroksen hoitoa. Pienille puille ja pensaskerrokselle annetaan tilaa harvennuksen ja raivauksen avulla. Tasaisia ja säännönmukaisia raivauksia vältetään. Raivausten ulkopuolelle jätettäviä kohteita ovat metsänreunat, puronotkot ja metsän sisäosat.Kaupungin toteuttamassa pienpuuston hoidossa taajama-alueilla kaadetut puut korjataan energiapuuksi ja kuljetetaan energiakäyttöön kuivumisen jälkeen.

Pienpuuston hoito keskittyy metsän eri osiin. Koko metsää ei raivata tasaisesti vaan raivaaminen keskittyy näköalapaikoille, polkujen varsille, tonttien reunoille ja pienialaisiin puistometsiin. Metsän sisäosissa, puronotkoissa ja lehdoissa pienpuustoa voidaan hoitaa ryhmittäin puiden kasvutilan luomiseksi, mutta turhia raivauksia vältetään ja biologisesti arvokkaita tiheikköjä jätetään koskemattomiksi.

Taimikonhoito
Taimikonhoidossa tehdään kasvutilaa metsikön parhaille puille. Taimikonhoito metsänhoitotyönä jakaantuu varhaishoitoon ja varsinaiseen taimikonhoitoon. Taimikon varhaishoito turvaa pienen taimikon säilymisen, ettei sitä vioita pintakasvillisuus, heinä tai vesakko. Varsinaisella taimikonhoidolla säädellään kasvatettavan puuston tiheyttä ja puulajisuhteita kasvatustavoitteen mukaisesti. Kaupungin toteuttamassa taimikonhoidossa taajama-alueilla kaadetut puut korjataan energiapuuksi ja kuljetetaan energiakäyttöön kuivumisen jälkeen.

 6istutus.jpg  6taimikonhoito.jpg