Palvelut
Valitse taso

Pilotinkadun asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavamuutosta Mattilan kaupunginosan pohjoisosaan. 

Kaavamuutos liittyy moottoriliikennetieosuudelta siirtyvän hitaan liikenteen käyttämän rinnakkaistieverkon rakentamiseen Mattilan kaupunginosan alueelle.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii parhaillaan tiesuunnitelmaa valtatie 6:n muuttamiseksi moottoriliikennetieksi Selkäharjun ja Mansikkalan välisellä valtatiejaksolla Lappeenrannan ja Imatran kaupungin alueella

Väyläviraston sivut aiheesta: https://vayla.fi/etela-karjalassa-suunnitteilla/valtatien-6-muuttaminen-moottoriliikennetieksi-rinnakkaistiejarjestelyineen-valilla-selkaharju-mansikkala-lappeenranta-ja-imatra

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Teams-asukastilaisuus torstaina 15.10.2020

Koppelontien maanomistajille pidettiin asukastilaisuus Teamssissa. Kiitos kaikille osallistujille!

Kaavakävely syyskuussa 2020

Koppelontie 1-6 tonttien maanomistajille järjestettiin 9.9.2020 kaavakävely Koppelontiellä. 

Asukastilaisuus elokuussa 2019

Alueen suunnittelusta järjestettiin asukastilaisuus elokuussa 2019 Mäntylän päiväkodissa . Tapahtumassa oli esillä alustava kaavaluonnos, josta asukkaat saivat keskustella suunnittelijoiden kanssa.

Voit tutustua tällä sivulla asukastilaisuudessa esillä olleeseen alustavaan kaavaluonnokseen.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Alustavien suunnitelmavaihtoehtojen laadinta. Aloitusvaiheessa on järjestetty kolme asukastilaisuutta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa virallinen kaavaluonnos tulee nähtäville ja siitä voi jättää mielipiteen. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeellä. Tarkoitus on saada kaavaluonnos nähtäville alkuvuodesta 2021.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaehdotus tulee nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaavan lopulta hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Mattilan kaupunginosassa sijaitsevaa Koppelontietä ja osia muista katu-alueista, puistoaluetta ja muutamia omakotitalotontteja. Suunnittelualueen etäisyys Lappeenrannan keskustaan on noin kaksi kilometriä. Oheiseen karttaan on merkitty asemakaavamuutosalueen sijainti ja rajaus. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3,1 ha. Koppelontie on osa paikallisliikenteen liikennöimää katuverkostoa.

Asukastilaisuudessa (elokuu 2019) esillä ollut alustava suunnitteluaineisto

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus