Valitse taso

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaava

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan tavoitteena on osayleiskaava-alueen maankäytön suunnittelu kokonaisuutena huomioiden alueiden erityispiirteet ja arvot. Kaavoituksen keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat alueen matkailu-, retkeily- ja virkistysarvot sekä vakituisen asumisen ja loma-asumisen rakentamisen määrä ja sijoittuminen. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakentamista ohjaavana. Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään rantojen osalta emätilatarkastelu ja rantamitoitus maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

Aluerajaus_kuva_1_rajattu.jpg

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan suunnittelualueen alustava rajaus

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin tiistaina 5.10.2021 klo 17.00 Teams-etäkokouksena. Kaikille avoimeen asukastilaisuuteen pystyi liittymään lataamatta ohjelmaa erikseen. Tilaisuudessa kerrottiin mm. kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista.

Asukastilaisuuden tallenne on katsotavissa tämän linkin kautta.

Lähtötietokysely

Ennen varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimista alueen asukkailta, maanomistajilta ja muilta osallisilta kerätään aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kysely on auki 16.9. -  31.10.2021 välisen ajan.

Kyselyyn pääset tästä.

Kaavan lähtötietokysely on avattu, jotta alueella olevat asukkaat, kesäasukkaat ja muut osalliset voivat pohtia aluetta sekä omaa kiinteistöään koskevia toiveita. Kyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti ja tuona aikana myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) voi jättää mielipiteitä. OAS on suunnitelma siitä, miten kaavaprosessi etenee, miten siihen voi osallistua ja mitä vaikutuksia sen yhteydessä arvioidaan. Lähtötietokyselyllä saatu palaute vedetään yhteen loppuvuoden aikana ja ryhdytään laatimaan alustavaa yleiskaavaluonnosta. Kyselyssä voi nostaa esille myös omia ehdotuksiaan tärkeistä kohteista tai esim. kauniista luonnonpaikoista tai vaikkapa maisemakallioista. Parhaillaan laaditaan myös suunnittelualuetta koskevia selvityksiä mm. luonnosta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. 

Mikäli verkkokyselyyn vastaaminen ei ole sinulle mahdollista, voit vastata kyselyyn myös kirjallisesti. Lähtötietokyselyn kysymyslomake on luettavissa ja tulostettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiosta. Voit olla kaavoittajaan yhteydessä myös puhelimitse tai vapaamuotoisella sähköpostilla tai kirjeellä. Lähtötietokyselyn vastaukset tai vapaamuotoisen viestin voi lähettää kaavoittajille sähköpostitse tai kirjeitse tai toimittaa ne paperisena Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) tai osoitteeseen: Kaupunkisuunnittelu / Annamari Kauhanen PL 11 53101 Lappeenranta.

   

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja avataan lähtötietokysely, jolla kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin vastaamalla lähtötietokyselyyn 31.10. mennessä ja osallistumalla asukastilaisuuteen 5.10.2021  sekä kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS). Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 16.9.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana.

Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa kirjallisena Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Luonnosvaihe 

-

Ehdotusvaihe

-

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Ajankohtaista

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan valmisteluun liittyviä selvityksiä tehdään parhaillaan. Selvitysten tekijät liikkuvat kaava-alueella tämän kesän aikana.

Sijainti

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan suunnittelualue kattaa Lappeenrannan pohjoispuolella sijaitsevan alueen saaristoa.

Suunnittelualueen koko on noin 17,5 neliökilometriä.

Suunnittelualueen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Yleiskaavasuunnittelija
Sami Tervo puh. 040 632 6564

Kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi