Valitse taso

Tuomas Gerdtin puisto

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Toripuiston pohjoisosan nimi Tuomas Gerdtin puistoksi sekä päivittää asemakaavamerkinnät nykykäytännön mukaisiksi.


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan muu valmisteluaineisto ovat nähtävillä ennakkokuulemista varten 6.5.- 28.5.2021 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1.kerros) sekä näillä nettisivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 28.5.2021 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

 Asemakaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus 24.5.2021 klo 16.30 -18.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Kaikille avoimeen asukastilaisuuteen pystyy liittymään asemakaavan verkkosivujen kautta lataamatta ohjelmaa erikseen. Asukastilaisuudessa tallennettu kaavan esittelyosuus julkaistaan Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla, ja se on katsottavissa koko kaavaprosessin ajan.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lauritsalassa noin viisi kilometriä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään. Suunnittelu koskee Itsenäisyydenkadun, Hallituskadun, Luukkaantorin ja Etelä-Puistotien rajaamaa Toripuiston pohjoisosaa. Suunnittelualueen koko on noin 0,4 hehtaaria. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.


Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Kaisa Koponen puh. 040 681 9494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus