Valitse taso

Maaherrankatu 15

Kaavamuutosalue on vuonna 2017 hyväksytyssä yleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi, jolla asuminen ja palvelut painottuvat (C-3).

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kaupunkimaisten, Maaherrankadun miljööseen soveltuvien asuinrakennusten toteuttaminen tontille. Samalla päivitetään asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä  vastamaan nykykäytäntöjä. Tontilla sijaitseva huonokuntoinen kaksikerroksinen omakotitalo puretaan.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana järjestetään asukastilaisuus verkossa. Asukastilaisuuden ajankohdasta  tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kirjeillä lähialueen asukkaita ja taloyhtiöitä.

Muutettua kaavaehdotusta esiteltiin osallisille tiistaina 15.6.2021 klo 16.30. Asukastilaisuus toteutettiin verkossa Microsoft Teams-tilaisuutena, ja se oli kaikille avoin.  Alustava kaavaehdotus sekä kaavaratkaisua havainnollistavat havainnekuvat löytyvät Liitteet-kohdasta. Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta. Tallenne tekstitetään myöhemmin. 

Kaavan ennakkokuulemisen aikana on ollut asukastilaisuus 19.6.2018. Toinen asukastilaisuus on ollut 10.6.2019, jossa on esitelty kaavaratkaisun kaksi vaihtoehtoa.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Asunto Oy Lappeenrannan Maaherrankulma.

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen  18.6–6.8.2018. Tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 27.5.2020.

Kaupunginhallitus 1.6.2020. Kaavamuutos palautettiin uudelleen valmisteluun.

Asukastilaisuus verkossa tiistaina 15.6.2021. 

Kaupunginhallitus 5.7.2021.

 

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Taikinamäen kaupunginosassa olevaa tonttia, joka rajautuu pohjoisessa Maaherrankatuun, idässä Urheilukatuun ja etelässä sekä idässä naapuritontteihin. Kaava-alueen pinta-ala on 1040 m2. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisella kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava‐arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus