Valitse taso

Maaherrankatu 15

Kaavamuutosalue on vuonna 2017 hyväksytyssä yleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi, jolla asuminen ja palvelut painottuvat (C-3).

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalon rakentaminen. Taloon voidaan sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja. Tontilla sijaitseva huonokuntoinen kaksikerroksinen omakotitalo puretaan.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuus järjestettiin tiistaina 19.6.2018. Toinen asukastilaisuus järjestettiin 10.6.2019, jossa esiteltiin kaksi vaihtoehtoa kaavaratkaisuksi.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Asunto Oy Lappeenrannan Maaherrankulma.

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen  18.6–6.8.2018.

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 27.5.2020.

Kaupunginhallitus 1.6.2020. Kaavamuutos palautettiin uudelleen valmisteluun.

 

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Taikinamäen kaupunginosassa olevaa tonttia, joka rajautuu pohjoisessa Maaherrankatuun, idässä Urheilukatuun ja etelässä sekä idässä naapuritontteihin. Kaava-alueen pinta-ala on 1040 m2. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisella kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava‐arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus