Valitse taso

Asemakaavamuutoksen nimi

Suunnittelun tavoitteena on Karhusaaren retkeily- ja virkistyspalvelujen kehittäminen hyödyntämällä retkeilysaaren keskeistä sijaintia, historiaa ja luontoympäristöä. Alueelle on tarkoitus rakentaa pieni kappeli, ravintola terasseineen, polkureittejä ja levähdyspisteitä sekä opastauluja kertomaan saaren historiasta, luonnosta ja geologiasta. Suunnittelussa huomioidaan retkeily- ja virkistyspalvelujen esteettömyys sekä alueen siisteys

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaava koskee Lappeenrannan kaupunginlahden edustalla keskellä kaupunkia sijaitsevaa Karhusaarta sekä ympäröivää vesialuetta. Alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Lappeenrannan keskustasta pohjoiseen. Alue rajautuu jokaisesta ilmansuunnasta Saimaaseen. Alueella sijaitsee Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämä retkikohde, jossa on laavu, polttopuukatos, käymälä ja laituri. Kaava-alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi