Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laatimispäivä

8.5.2018


Rekisterinpitäjä (lautakunta tai vastaava)

Lappeenrannan kaupunki, lasten ja nuorten lautakunta


Osoite

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirjaamo@lappeenranta.fi


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Minna Pirilä-Martti, toiminnanjohtaja


Osoite

Snellmaninkatu 2, 53100 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 040 747 8966


Rekisterin nimi

1 Kutsuvieraat 20.1.2018
2 Metkunkuoro 2018 yhteystiedot
3 Kuorot 2018 kuoro-ohjaajat
4 Päiväkotien yhdysopettajat
5 Kaikki opettajat 2017
6 Metkun verkosto
7 Koulujen yhdysopettajat
8 Metkat-viikon toimijat, yhteystiedot
9 Kulttuuripolun tuottajat


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1 Kutsukonserttiin sähköpostitse kutsuttavat.
2 Kuorokonserttiin osallistuvien lasten vanhempien informointi.
3 Kuorotapahtuman suunnittelu, toteutus ja muu yhteistyö.
4 Kulttuuripolun ja muun yhteistyön esittely, suunnittelu ja toteutus.
5 Lastenkulttuurikeskuksen toiminnan informointi ja muun yhteistyön koordinointi.
6 Etelä-Karjalan kuntien verkoston yhdyshenkilöiden kokousten järjestäminen, tapahtumien suunnittelu, toteutus ja talousasioiden käsittely.
7 Lastenkulttuurikeskuksen toiminnan informointi ja muun yhteistyön koordinointi. Paikkakunnan kulttuuritapahtumien esittely.
8 Metkat-viikon suunnittelu, toteutus ja yhteydenpito.
9 Kulttuuripolun työpajojen suunnittelu, toteutus ja muu yhteistyö.


Rekisterin tietosisältö

- nimi
- yhteisö/yritys
- sähköpostiosoite


Säännönmukaiset tietolähteet

Lappeenrannan kaupungin henkilöstöorganisaatio, Metkun yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta.


Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Lastenkulttuurikeskus säilyttää rekisteriä suojatussa ympäristössä, johon on käyttöoikeus vain Lappeenrannan kaupungin määrätyilää hallinnon henkilökunnalla ja toiminnanjohtajalla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä säilytetään ja päivitetään sähköisessä muodossa. Rekisteriin on pääsy vain edellä mainituilla henkilöillä.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista
valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia
rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.