Valitse taso

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

8. Lappeenrannan kirjaston uutiskirjeen tilaajarekisteri


Laatimispäivä 4.4.2018

1 Rekisterinpitäjä (Lautakunta tai vastaava) Lappeenrannan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Osoite PL 11, 53101 Lappeenranta
2 Rekisteriasioista vastaava henkilö Päivi-Linnea Pötry, kirjastotoimenjohtaja
Osoite Valtakatu 47, 53100 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) paivi.linnea-potry@lappeenranta.fi, 040 594 9856
3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa (jos muu kuin edellä) Merja Rostila
Valtakatu 47, 53100 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) merja.rostila@lappeenranta.fi, 0406811874
4 Rekisterin nimi
Lappeenrannan kirjaston uutiskirjeen tilaajarekisteri
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen, asiakassuhteen hoitaminen.
6 Rekisterin tietosisältö
- tilaajan nimi
- tilaajan sähköpostiosoite
7 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.
8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei luovuteta.
9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei luovuteta
10 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoliikenteessä
käytetään suojattua yhteyttä.
11 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään
tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot
nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa
muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.
12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa
poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla
unohdetuksi".
13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista
valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia
rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.