Valitse taso

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

6. Lappeenrannan kaupunginkirjaston e-lomakkeet


Laatimispäivä 4.4.2018

1 Rekisterinpitäjä (Lautakunta tai vastaava) Lappeenrannan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Osoite PL 11, 53101 Lappeenranta
2 Rekisteriasioista vastaava henkilö Päivi-Linnea Pötry, kirjastotoimenjohtaja
Osoite Valtakatu 47, 53100 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) paivi.linnea-potry@lappeenranta.fi, 040 594 9856
3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa (jos muu kuin edellä) Anu Muttonen anu.muttonen@lappeenranta.fi. 040 130 9171, Satu Perttamo satu.perttamo@lappeenranta.fi 040 130 9165
Osoite Valtakatu 47, 53100 Lappeenranta
4 Rekisterin nimi
Lappeenrannan kaupunginkirjaston e-lomakkeet
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitamiseen, tietojen päivittämiseen ja
palvelun edellyttämien tietojen keräämiseen.
Tietoja säilytetään palvelutoimenpiteen suorittamisen edellyttämä aika.
Tiedot siirtyvät verkossa SSL-suojattua yhteyttä pitkin.
6 Rekisterin tietosisältö
Osoitteenmuutos
- lainaajatunnus
- sukunimi
- etunimi
- nykyinen osoite
- postinumero
- postitoimipaikka
- sähköpostiosoite
- osoitteen voimassaolon alkamispäivämäärä
Kaukopalvelulomake
- lainaajatunnus, kirjastokortin numero
- tilaajan nimi
- tilaajan osoite
- postinumero
- postitoimipaikka
- sähköpostiosoite
- oppilaitos/kurssi, ilmoitettava kurssikirjapyynnöissä
- tiedot tilattavasta aineistosta
Hankintaehdotus
- asiakkaan nimi
- kirjastokortin numero
- tiedot hankittavaksi esitetystä aineistosta
7 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden henkilötiedot saadaan asiakkailta itseltään.
8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei luovuteta
9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei luovuteta
10 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoliikenteessä
käytetään suojattua yhteyttä. Järjestelmien käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
11 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään
tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot
nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa
muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.
12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa
poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla
unohdetuksi".
13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista
valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia
rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.