Valitse taso

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

5. SmartAdmin


Laatimispäivä 30.11.2017


1. Rekisterin pitäjä Bibliotheca as
2. Rekisteriasioista vastaava yksikkö ja henkilö
Bibliotheca a/s
Banemarksvej 50 E, 2. sal
DK - 2605 Brøndby
Tanska
Jari Koskelainen, j.koskelainen@bibliotheca.com
3. Yhteyshenkilö rekisteriasioita koskevissa asioissa
Jari Koskelainen. j.koskelainen@bibliotheca.com
3. Rekisterin nimi SmartAdmin
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakas on kirjautunut kulunvalvontalukijalla päästääkseen sisään omatoimikirjastoon.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön kirjastokortin numero sekä kuvasarja sisääntulo-ovelta. Rekisterissä ei ole muita henkilötietoja. Kirjastokortin numeroa ei voi yhdistää mihinkään henkilötietoihin ilman, että tiedot haetaan kirjastojärjestelmästä
kirjastokortin numeron avulla.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kirjautumistieto tulee asiakkaalta itseltään kirjautumishetkellä. Muita tietolähteitä ei ole.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei ole. Aineisto on vain niiden kirjaston henkilökuntaan kuuluvien käytettävissä, joille on työtehtäviensä hoitamista varten myönnetty oikeudet SmartAdmin-ohjelmaan.
Kirjautuminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
8. Rekisterin suojauksen periaate
Tiedot siirretään rekisteriin SSL salattua yhteyttä pitkin. Tietoihin pääsee käsiksi
vain tunnuksen avulla. Käyttöoikeus on vain niiden kirjaston henkilökuntaan
kuuluvien käytettävissä, joille on työtehtäviensä hoitamista varten myönnetty
käyttöoikeudet. Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Kirjaston henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus.
9.Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja
käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot
koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.
10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen
käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita
"Oikeus tulla unohdetuksi".
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos
loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on
rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.