Valitse taso

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

4. Servmanager


Laatimispäivä 4.4.2018


1 Rekisterinpitäjä (Lautakunta tai vastaava)
Mikro-Väylä Oy
Osoite Lohikoskentie 16, 40320 Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
mikro-vayla@mikro-vayla.fi
2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Miika Vacker
Vanha talvitie 19 B, 00580 Helsinki
miika.vacker@mikro-vayla.fi
3 Rekisteriasioita hoitava henkilö (jos muu kuin edellä)
4 Rekisterin nimi Servmanager
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilö on kirjautunut kulunvalvontalukijalla päästäkseen sisään kirjastoon omatoimiaikoina.
6 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön kirjastokortin numero sekä kuva (JPEG) sisääntulo-ovelta.
Rekisterissä ei ole muita henkilötietoja. Kirjastokortin numeroa ei voi yhdistää mihinkään
henkilötietoihin ilman, että tiedot haetaan kirjastojärjestelmästä kirjastokortin numeron avulla.
Kirjastojärjestelmä on tästä rekisteristä täysin erillinen rekisteri.
7 Säännönmukaiset tietolähteet
Ei säännönmukaisia tietolähteitä
8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei säännönmukaisia luovutuksia.
9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei luovuteta
10 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot siirretään rekisteriin SSL salattua yhteyttä pitkin. Tietoihin pääsee käsiksi vain tunnuksen ja
salasanan avulla, joita on kirjaston henkilökunnan käytössä. Tietoja säilytetään salasanasuojatulla
palvelimella.
Kirjaston henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus.
11 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään
tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot
nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa
muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.
12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa
poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla
unohdetuksi".
13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista
valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia
rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.