Valitse taso

Aineiston hankinta

Kirjastoaineiston valintaperiaatteet, Kokoelmaohjelma 2.2.2018

Lappeenrannan kaupunginkirjaston toiminta-ajatus

Lappeenrannan kaupunginkirjasto on hyvinvointipalveluja antava, uudistuva koko kansan käyttämä yhteiskunnan toimija, joka välittää sekä paikallista että kansainvälistä kulttuuria ja tietoa.

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamis-, oppimis- ja elämysympäristö. Kirjastossa henkilöstön asiantuntemus ja asiakkaiden toiveet, tarpeet ja osallistuminen tuottavat yhdessä jatkuvasti uudistuvat palvelut.

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016

Kirjastolainsäädännöllä edistetään
väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta

Kirjaston tehtävänä on
tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöön, ylläpitää monipuolista ja uusiutuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua

Yleisten kirjastojen neuvoston yhteiset arvot Suomen yleisille kirjastoille:

 • tasavertaisuus
 • vastuullisuus
 • yhteisöllisyys
 • rohkeus
 • sananvapaus

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan toimintasääntö (7 §):

Palveluyksikön esimies (kirjastotoimenjohtaja) päättää palveluyksikön toiminnasta ja hankinnoista annettujen määrärahojen puitteissa.

Etelä-Karjalan Heili-kirjastojen kokoelmaohjelma

Etelä-Karjalan kuntien yleisistä kirjastoista käytetään yhteisnimitystä Heili-kirjastot. Heili-kirjastoihin kuuluvat Imatran ja Lappeenrannan kaupunginkirjastot sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnankirjastot. Kirjastoissa on käytössä yhteinen aineistotietokanta, yhteiset käyttösäännöt ja maksut.

Heili-kirjastoille on laadittu yhteinen kokoelmaohjelma, jossa on määritelty periaatteet alueelliselle kokoelmatyölle, aineiston valinnalle, hankinnalle ja saatavuudelle. Lappeenrannan kaupunginkirjasto noudattaa lisäksi omia aineistonvalintaperiaatteita, jotka ovat yksityiskohtaisemmat kuin alueellinen ohjelma. Kaikessa kokoelmatyössä otetaan kuitenkin huomioon myös alueellinen, eteläkarjalainen näkökulma ja eteläkarjalainen asiakas.

Kirjastoaineiston hankinta

Kirjaston aineistot valitaan keskitetysti. Hankintapaikat kilpailutetaan Etelä-Karjalan hankintapalvelun hankintaohjeen mukaisesti. Sopimukset kestävät yleensä 3-4 vuotta.

Valinnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan tasapuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen ottamalla huomioon asiakkaiden erilaiset näkemykset ja mielipiteet. Kirjastoon ei hankita aineistoa, joka korostaa väkivaltaa, loukkaa ihmisoikeuksia tai halventaa vähemmistöjä.

Kirjastoaineiston valinnalla pyritään luomaan tasapainoinen kokoelma, joka vastaa alueellisia tarpeita. Aineistoa hankitaan erilaisia asiakasryhmiä varten huomioiden väestön ikärakenne sekä ammatillinen, koulutuksellinen ja kielellinen jakauma. Valintaan vaikuttavat myös käyttötilastot, kysyntä sekä asiakkaiden ehdotukset ja toivomukset.

Kirjasto tarjoaa pääsyn tietoon. Tätä tehtävää hoitaakseen kirjasto kokoaa kotiseutukokoelma Carelicaan Etelä-Karjalaa ja sen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä käsittelevää kirjastoaineistoa sekä Etelä-Karjalassa huomattavan osan elämästään eläneiden henkilöiden tuottamaa taiteellista aineistoa. Carelicaan kerätään myös sotien jälkeen Neuvostoliitolle luovutetun alueen aineistoa Kurkijoelta etelään ja Inkeriä käsittelevää aineistoa.

Samat periaatteet koskevat sekä ostettua että lahjoitettua aineistoa. Kirjasto ei voi ottaa vastaan kuva- tai äänitallenteita tekijänoikeussyistä. Kirjasto ei arvioi yksityisiä kirjakokoelmia eikä tee arviointikäyntejä.

Kirjallisuus

Kauno- ja tietokirjallisuus
Suurimpien kustantajien suomenkieliset kirjat hankitaan yleensä kattavasti. Omakustanteita otetaan harkiten.

Kaunokirjallisuuden valinnassa otetaan huomioon erilaiset lukijat sekä erilaiset lukutottumukset ja mieltymykset. Kirjastoon hankitaan myös isotekstistä kirjallisuutta, selkokirjoja ja äänikirjoja.

Asiakkaiden tiedontarve pyritään tyydyttämään mahdollisimman monipuolisesti. Vieraskielisellä kirjallisuudella pyritään lisäksi kattamaan sellaisia tiedon alueita, joilta ei ole suomenkielisiä kirjoja.

Oppi- ja kurssikirjojen hankinnalla tuetaan opiskelua, mutta yleisen kirjaston tehtävänä ei ole tyydyttää oppilaitosten kurssikirjatarvetta. Vieraskielistä kurssikirjallisuutta hankitaan vain silloin, kun sillä on yleistä mielenkiintoa. Täytettäviä harjoitus- ja muistikirjoja ja opettajanoppaita ym. oheiskirjallisuutta ei hankita. Kirjallisuutta hankitaan myös e-kirjoina.

Kartat
Etelä-Karjalan alueen kartat hankitaan kattavasti. Muita karttoja hankitaan tarpeen mukaan.

Pienpainatteet
Pienpainatteita kootaan aluekokoelmaan.

Lehdet
Kirjastoon tilataan valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä sekä Etelä-Karjalan paikallislehdet. Aikakauslehtiä tilataan eri tiedonaloilta ja harrastusaloilta. Ulkomaisia lehtiä tilataan täydentämään suomenkielisten lehtien tarjontaa eri aloilta mahdollisuuksien mukaan huomioiden kysyntä. Kirjastoon hankitaan myös e-lehtiä.

Nuotit
Nuottikokoelmaan hankitaan mahdollisimman monipuolinen valikoima eri soittimien ja musiikinlajien keskeistä ohjelmistoa ja soitinkouluja. Keskeinen kotimainen nuottikirjallisuus hankitaan kattavasti. Ulkomaista aineistoa hankitaan arvioidun kysynnän mukaan. Eniten hankitaan helppoa ja keskivaikeaa aineistoa.

AV-aineisto

Äänitallenteet
Saatavissa olevista tallennemuodoista valitaan parhaiten kirjastokäyttöön sopivat. Uusien tallennemuotojen hankinta aloitetaan, kun niille on tarpeeksi kysyntää ja kun tarjonta on riittävän laadukasta ja monipuolista.

Kotimaisesta taidemusiikista ja kansanmusiikista hankitaan mahdollisimman kattava valikoima. Ulkomaisesta taidemusiikista hankitaan eri tyylikausien säveltäjien keskeisimmät teokset. Hankinnassa otetaan huomioon erilaiset esitykset ja tulkinnat. Ulkomaisesta kansanmusiikkista pyritään hankkimaan kokoelma, joka kuvastaa eri maiden ja maanosien musiikkikulttuuria.

Populaarimusiikin kokoelma pyritään muodostamaan niin, että se kuvaa mahdollisimman laajasti sekä kotimaisen että ulkomaisen populaarimusiikin historiaa ja tätä päivää. Kokoelmaan hankitaan laadukkaita äänitteitä ja tulkintoja. Omakustanteita otetaan kokoelmaan harkiten.

Kielikurssikokoelma painottuu eri opetustasoilla käytettäviin oppimateriaaleihin ja käytännön kielitaidon opiskeluun.

Suomenkieliset kaunokirjalliset äänikirjat hankitaan kattavasti. Lukemisesteisille tarkoitetun Celia-kirjaston aineistoa hankitaan mahdollisuuksien mukaan. Tietoperusteisia äänitteitä valitaan tarjonnan ja kysynnän mukaan.

Kuvatallenteet
Kirjastolla täytyy olla kirjastoon hankittaviin DVD- ja Blu-ray-levyihin tekijänoikeuksien haltijan myöntämä lainausoikeus ja / tai julkinen esitysoikeus. Dokumentteja ja muita tietoa sisältäviä kuvatallenteita valitaan laadun ja kysynnän perusteella.

Musiikkikokoelmaan hankitaan kuvatallenteina eri soittimien soitinkouluja, tasoltaan helppoja ja keskivaikeita. Taidemusiikista hankitaan laadukkaita konserttiesityksiä ja oopperoita. Populaarimusiikin kokoelmaa kartutetaan laaja-alaisesti, tekijänoikeudet asettavat kuitenkin rajoituksia hankintaan.

Lappeenrannan kaupunki on solminut Kopiosto ry:n kanssa sopimuksen Yleisradion Tallennepalvelun kuva- ja äänitallenteiden kirjastokäytöstä.

Mikromuotoiset tallenteet
Mikrotallenteina hankitaan Etelä-Saimaa -lehden vuosikerrat.

Pelit
Konsolipelikokoelmassa pyritään eri ikäryhmille soveltuvaan laadukkaaseen ja monipuoliseen valikoimaan. Pelejä hankitaan mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan eri konsoleille.

Lautapelien valinnassa otetaan huomioon kysyntä, pelien laatu ja soveltuvuus eri ikäryhmille.

Verkkoaineisto
Asiakkailla on työasemilla käytettävissä Internetin ilmaisaineisto. Sitä täydentämään hankitaan lisenssejä maksullisiin tietokantoihin. Kirjasto kuuluu FinELibiin ja Yleisten kirjastojen konsortioon (valtakunnalliseen kirjastojen yhteenliittymään), jotka hankkivat verkkoaineistoja keskitetysti. Kirjasto tuottaa verkkoon aineistoa, ennen kaikkea tietokantoja, sekä omista että kirjaston ulkopuolisista kokoelmista.

Poistot

Kirjaston kokoelman tulee olla uudistuva.

Poistoperusteita ovat:

 • kuluminen tai likaantuminen
 • sisällön vanheneminen
 • vähäinen käyttö
 • katoaminen
 • muut harkinnanvaraiset perusteet

Osa poistetusta aineistosta tulee myyntiin asiakkaille. Myytävää aineistoa ei voi varata etukäteen.

Varastointi

Varastoitava aineisto on asiakkaiden käytössä joko kotilainoina tai kirjastossa. Kirjastoverkon yhteistyö vaikuttaa varastointiin. Kuopiossa sijaitsevaan Varastokirjastoon lähetetään vähemmän käytetty aineisto.

Varastoitavaa aineistoa ovat:

 • kertomakirjallisuus
 • keskeiset kaunokirjalliset teokset
 • aapisia, lukukirjoja, eri maiden kansansatuja
 • lastenkirjasarjoja ja kuvakirjoja harkinnan mukaan

Tietokirjallisuus

 • eri alojen tietokirjoja, karttoja ja sanakirjoja harkiten

Carelica-aineisto

 • varastoidaan pysyvästi

Lehdet

 • lehtien vuosikerrat vuosittain tarkistettavan luettelon mukaan

Nuotit

 • vanhat laulukirjat
 • kotimaista taidemusiikkia, erityisesti paikalliset säveltäjät
 • ulkolaista taidemusiikkia arvioidun kysynnän mukaan
 • kotimaista kansanmusiikkia
 • populaarimusiikkista erityisesti kotimainen viihdemusiikki ja laulelmat

Ääni ja kuvatallenteet

 • CD-levyjä harkiten
 • lasten musiikki- ja satuäänitteitä valikoiden

Kirjaston aineistot valitaan keskitetysti

Lisätiedot aineiston valintaperiaatteista kokoelmapäällikkö Kirsi Savolaiselta, puh. 040 130 9174.

Sähköinen hankintatoivomus

tai sähköpostitse:

kirjasto@lappeenranta.fi

Lasten aineistot: Päivi Oikkonen puh. 040 826 7558

Elokuvat: Jari Lilja puh. 040 130 9149

Musiikkiaineistot: Niko Kolehmainen puh. 040 809 9385

Kotiseutukokoelma Carelica: Terttu Toivari puh. 040 130 9168