Valitse taso

Tehostettu ja erityinen tuki

Perusopetuslakia ja valtakunnallisia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on uudistettu oppilaille annettavan tuen osalta. Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt uuden lain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaan laaditun Lappeenrannan kuntakohtaisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman 21.12.2010. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuoden 2011 alusta lukien.

Uudistuksen tavoitteena on se, että jokaisen lapsen ja nuoren tuen tarve tulisi havaittua mahdollisimman varhain ja lapsi ja nuori saisi tarvitsemaansa pedagogista ja muuta tukea heti tuen tarpeen tultua ilmi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että entisestä jaosta yleis- ja erityisopetukseen on luovuttu. Uudessa mallissa oppilaan saama tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tällä pyritään siihen, että pieneenkin tuen tarpeeseen paneudutaan varhain ja oppilaalle annetaan suunnitelmallista tehostettua tukea. Suunnitelmallisella ja ajoissa annetulla tehostetulla tuella pyritään siihen, että erityistä tukea ei tarvittaisi välttämättä lainkaan.

Uudistuksessa on myös monipuolistettu oppilaan tukimuotoja siten, että entinen opetukseen liittyviin tukitoimiin keskittyvä tarkastelu on laajentunut käsittämään myös oppilashuollollisen tuen.

Tällä sivulla on linkki oppaaseen, joka sisältää tarkempaa tietoa asiasta. Lisäksi lisätietoa saa oppilaan omalta koululta.