Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Opiskeluhuolto on opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niitä tukevaa toimintaa.

Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote), vastaa Lappeenrannan kaupungin oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä. Opiskeluhuoltoa pyritään toteuttamaan joko oppilaitoksen sisällä tai sen läheisyydessä olevissa tiloissa.

Opiskeluhuollon rooli on hyvin pitkälle ennaltaehkäisevää ja oppilaitosyhteisöä tukevaa yhteisöllistä toimintaa. Sitä toteuttaa oppilaitoksen koko henkilökunta. Silloin, kun tarvitaan lisätutkimuksia tai hoitoa tai korjaavia toimenpiteitä, ohjataan opiskelija Eksoten muiden palveluiden piiriin.

Lukioiden opiskeluhuoltoryhmät vastaavat yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisesta. Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan ryhmissä säännöllisesti.

Opiskeluhuollon palvelut

Opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, kuten:

kuraattori- ja psykologipalveluihin

koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon

monialaiseen, opiskelijan ja/tai huoltajan kanssa opiskelijan tueksi kootun ryhmän tukeen.

Kuraattori on oppilaitoksessa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin puoleen voi kääntyä, kun herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista esimerkiksi elämänmuutoksesta johtuen. Kuraattori arvioi opiskelijan tuen tarpeen ja järjestää hänelle tukea ja ohjausta vaikeuksien lieventämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuraattori tukee opiskelijaa mm. keskustelemalla ja ohjaamalla opiskelijaa ja hänen läheisiään tarvittaessa lisätuen piiriin.

Psykologi toimii psykologian alan asiantuntijana oppilaitoksessa. Psykologi tukee opiskelijan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yhteistyössä läheisverkoston kanssa. Keskustelun lisäksi psykologi tekee psykologisia arviointeja ja tutkimuksia ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen.

Opiskeluterveydenhuollon palveluita ovat terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut. Terveydenhoitaja vastaa hoitotyön asiantuntijana terveysneuvonnasta, terveystarkastuksista sekä toimii lääkärin työparina

Linkit

Opiskelijoiden terveyspalvelut

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opiskeluhuollon palvelut tarjoaa 2. asteen oppilaitosten opiskelijoille moniammatillista terveyden- ja sairaanhoitoa.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kimpisen lukio

Kimpisen lukion tiloissa annetaan lukio-opetusta tämän lukion opiskelijaksi hyväksytyille.

Pohjolankatu 2, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lappeenrannan Lyseon lukio

Lappeenrannan Lyseon lukion tiloissa annetaan lukio-opetusta tämän lukion opiskelijaksi hyväksytyille.

Lönnrotinkatu 3, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Liittyvät palvelut

Kouluruokailu lukiossa

Katso tiedot

Aikuislukiokoulutus

Katso tiedot

Esiopetuksen oppilashuolto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut