Kunnallinen varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoito hoitajan kodissa on yksityiskodissa tapahtuvaa varhaiskasvatustoimintaa.

Perhepäivähoitoa voidaan toteuttaa myös lasten omassa kodissa. Toiminta voi olla joko yhdessä tai useammassa perheessä tapahtuvaa, ja hoitorenkaassa voi olla mukana enintään kolme perhettä. Toiminta edellyttää hyvää yhteistyötä ja joustavuutta kaikilta osapuolilta. Ruokahuollosta vastaa vuorollaan aina se perhe, jonka kodissa ollaan.

Perhepäivähoitajan lapsiryhmässä voi olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen, omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuina. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma.

Perhepäivähoidon pieni ryhmäkoko antaa mahdollisuuden lasten yksilölliseen huomioimiseen ja läheiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä alueensa muiden hoitajien kanssa lapsiryhmän tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Jokaiselle lapselle sovitaan tarvittaessa oman hoitajan lomien ja muiden vapaiden ajaksi varhaiskasvatuspaikka, joka voi olla päiväkoti tai toinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoidossa noudatetaan Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Perhepäivähoidossa annetaan myös erityisvarhaiskasvatusta silloin, kun lapsi tarvitsee tavallista enemmän tukitoimia.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Verkkoasiointi

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkoasiointi (nykyiset asiakkaat)

Varhaiskasvatuksen nykyiset asiakkaat voivat tehdä tätä kautta uusia hakemuksia varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen sekä ilmoittaa tulotiedot.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkoasiointi (uudet asiakkaat)

Hakemuksen voi tehdä leikkikerhoon, varhaiskasvatukseen ja palveluseteliin sekä ilmoittautua esiopetukseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lapsen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen muutos

Lomakkeella ilmoitetaan palvelutarpeen muutoksesta sekä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa että yksityisissä palvelusetelipäiväkodeissa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Palveluohjaus

Palveluohjaajan tehtäviin kuuluu asiakasohjaus, perheiden palvelutarpeiden arviointi sekä palvelujen koordinointi.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6212488

Perhepäivähoidon ohjaaja

Perhepäivähoidon ohjaaja toimii perhepäivähoitajien esihenkilönä. Kunnallinen perhepäivähoidon ohjaaja valvoo myös yksityistä perhepäivähoitoa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5537661 Puh. +358 40 0689307

Linkit

Hoitoaikojen ilmoittaminen - opastusvideot

Hoitoaikojen ilmoittamisen opastusvideot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180753
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Liittyvät palvelut

Leikkipuistot

Katso tiedot

Avoin päiväkoti

Katso tiedot

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut