Valitse taso

Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä

Kotiäänestystä koskevat koronaohjeet

Tartuntatautilääkärin päätöksellä karanteeniin määrätyllä äänioikeutetulla henkilöllä on oikeus kotiäänestykseen. Äänioikeutetulla henkilöllä, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, on oikeus kotiäänestykseen. Mikäli äänestäjä voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksi käyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat käyttävät maskia ja/tai visiiriä. Lisäksi vaalitoimitsijat käyttävät tarvittaessa kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja suojatakkia tai -esiliinaa, mikäli äänestäjää joudutaan avustamaan lähikontaktissa eikä ole varmuutta siitä, ettei äänestäjä ole altistunut koronavirustartunnalle.

Vaalitoimitsijat desinfioivat kynät ja muut usean äänestäjän käyttämät tarvikkeet jokaisen kodin välillä. 

 

Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?


Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoittauduttava oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.
Ilmoittautuessa on mainittava, jos kotiäänestyksen yhteydessä äänestää omaishoitaja.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tällä lomakkeella tai puhelimitse Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, puh. 05 616 2220. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle postitse osoitteeseen Keskusvaalilautakunta, PL 11, 53101 Lappeenranta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa
viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.

Jos olet ilmoittautunut kotiäänestäjäksi, keskusvaalilautakunta säilyttää henkilötietosi seuraaviin
vaaleihin asti, jotta se voi silloin tiedustella, tarvitsetko vielä niissä vaaleissa kotiäänestystä.
Jos et halua, että tietojasi säilytetään, kerro siitä keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunta
antaa lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi.

 

Milloin kotiäänestys toimitetaan?


Kotiäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022 eli keskiviikosta tiistaihin. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

 

Miten kotiäänestys toimitetaan?


Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä
on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi toimia myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.