Valitse taso

Henkilötietojen käsittely Lappeenrannan kaupungin uutiskirjepalvelussa

Tämä on Lappeenrannan kaupungin uutiskirjepalvelun tietosuojailmoitus ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informaatio uutiskirjeen tilaajalle henkilötietojen käsittelystä. Laadittu 24.5.2018 ja tarkistettu 18.7.2019.

Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan kaupunki. Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161
Asiakaspalvelun sähköposti: winkki@lappeenranta.fi

Tietosuojavastaava

Ilona Sidoroff 
Sähköposti:tietosuoja@lappeenranta.fi

Rekisterin nimi

Lappeenrannan kaupungin uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Lappeenrannan kaupungin sähköisten uutiskirjeiden lähettämiseen tilaajille uutiskirjejärjestelmän kautta. Uutiskirjeet on jaettu eri aihealueisiin. Asiakas voi tilata yhden tai useamman aihealueen uutiskirjeen.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on uutiskirjeen tilaajan antama suostumus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6.1.a.).

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät uutiskirjeitä laativat henkilöt sekä tarvittaessa palvelun turvaamiseksi uutiskirjejärjestelmän toimittaja Nitroid Oy ja tämän alihankkija, joka vastaa uutiskirjepalvelusta. Tilaustiedot kerätään Questback-kyselyjärjestelmän kautta ja luovutetaan ainoastaan uutiskirjejärjestelmä-palveluun, eikä tietoja käytetä muuhun tarkoitukseen. Voimme käyttää tarvittaessa palveluntarjoajaa, joka voi käsitellä tilaajan henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelta. Huolehdimme henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Uutiskirjeen tilaajan etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite, IP-osoite, uutiskirjeen tilauspäivämäärä, suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja siirtoon EU:n ulkopuolelle ja vahvistus siitä, että tilaaja on tutustunut tähän informaation ja hyväksytyt sen.

Evästeet

Uutiskirjepalvelu käyttää evästeitä.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan uutiskirjeen tilaajilta verkkolomakkeella, jolla tilaaja luovuttaa em. tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tilatessaan uutiskirjeen käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käyttämisen EU:n ja ETA-maiden ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa, toimivan uutiskirjepalvelun tarjoajan palvelussa.

Henkilöön liittyviä tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään aktiivisella tilaajalistalla niin kauan kunnes tilaaja peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.

Tilauksen peruuttaminen

Tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii mm. tietojen käsittelyn rajaamisesta käyttövaltuuksin vain niille henkilöille, joiden tehtävään käsittely kuuluu.

Uutiskirjeen tilaajan oikeudet

Lappeenrannan kaupunki oikaisee vanhentuneen tai virheellisen tiedon tilaajan pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen winkki@lappeenranta.fi.

Tilaajalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti mahdollista.).

Uutiskirjeen tilaajarekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä eli ”oikeus tulla unohdetuksi”. Pyyntö tulee lähettää sähköpostilla Lappeenrannan kaupungille osoitteeseen winkki@lappeenranta.fi. Lappeenrannan kaupunki voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Valitusoikeus

Mikäli epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lainsäädäntöä, ota yhteys Lappeenrannan kaupungin tietosuojavastaavaan, Ari-Pekka Meuronen, asian korjaamiseksi. Sinulla on myös oikeus saattaa asia valtakunnallisen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.