Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyyn niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

EU:n tietosuoja-asetuksessa henkilön eli rekisteröidyn oikeudet tulevat entistä vahvemmin esiin. Henkilön oikeudet henkilötietojensa käsittelyssä vastaavat aiemmin voimassa ollutta henkilötietolakia, mutta EU:n yleinen tietosuoja-asetus sisältää yksityiskohtaisempaa sääntelyä henkilön oikeuksista, ja asetuksessa korostetaankin henkilön oikeutta saada informaatio henkilötietojensa käsittelystä. Uudistus painottaa henkilötietojen käsittelyn avoimuutta sekä parantaa henkilön omia vaikutusmahdollisuuksia tietojen käsittelyssä.

Asetuksen tarkoituksena on paitsi parantaa henkilötietojen suojaa myös yhtenäistää tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa sekä vastata viestintäteknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin haasteisiin.

Asetus tuo rekisterinpitäjille ja kaikille henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia sekä antaa rekisteröidyille uusia oikeuksia.

Selkeä informaatio henkilötietojen käsittelystä ja tarkoituksesta

Asetuksen mukaan henkilöä (rekisteröityä) on informoitava selkeällä, ymmärrettävällä kielellä ja tiiviisti esitetyssä muodossa henkilötietojen käsittelystä asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista kussakin käsittelytarkoituksessa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei edellytä rekisterinpitäjältä aikaisemman kaltaista rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista.

Lappeenrannan kaupunki tulee kokoamaan tämän sivun alasivuille informaation eri palveluiden ja lakisääteisten tehtävien yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tarkastaa tiedot

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, miten hänen henkilötietojaan käsitellään. Tietopyynnön yhteydessä tulee varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen.

Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä poistamaan häntä koskevat tiedot järjestelmästä, jos käsittely perustuu suotumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti mahdollista). Oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen tai sopimuksella.

Lappeenrannan kaupungin tietosuojavastaava on Ilona Sidoroff, puh. 040 768 1336.

Lisätietoa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta tietosuojavaltuutetun sivuilta

Winkki